[:nl]We respecteren uw recht op privacy en verwerken alleen persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in overeenstemming met de GDPR/AVG, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, en alle andere toepasselijke privacywetgeving. We  verzamelen, gebruiken, delen en bewaren uw gegevens op de hieronder beschreven wijze.

In dit privacybeleid kunt u lezen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren en gebruiken als u door de site www.slowdocs.com bij ons winkelt of op een andere manier persoonsgegevens aan ons verstrekt. Deze voorwaarden zijn van toepassing ongeacht hoe u op de Website bent gekomen en gelden voor alle technologieën of middelen waarmee we de Website aan u beschikbaar stellen. Hierin kunt u informatie vinden over de soort persoonsgegevens die wij van u verzamelen, hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en de rechten die u heeft om ons gebruik van uw persoonsgegevens te controleren.

Wij verzoeken u dit Beleid zorgvuldig te lezen en raden u aan een exemplaar uit te printen en te bewaren zodat u het nog eens kunt raadplegen.

VERZAMELEN VAN INFORMATIE

Informatie die u ons geeft

Wij verzamelen en bewaren informatie die u ons geeft door onze websites, mobiele toepassingen of in onze winkel. Bijvoorbeeld verzamelen wij informatie van u als u een bestelling plaatst, een account aanmaakt of een van onze diensten gebruikt.

De door ons verzamelde informatie bestaat onder andere uit:

 • Uw naam
 • Uw postadres
 • Uw e-mail adres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw IP-adres

Geautomatiseerde online informatieverzameling

Wij verzamelen informatie die betrekking heeft tot uw interacties met onze website om een aangename online winkelervaring te creëren. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres, eigenschappen van uw browser en apparaat en URL-verwijzingen. Deze informatie wordt verzameld en bewaard met behulp van cookies. Deze technologie staat ons ook toe om u te identificeren als particulier klant als u onze website bezoekt.

GEBRUIK VAN VERZAMELDE INFORMATIE

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen onder andere voor:

 • Vervullen van bestellingen van producten, diensten of informatie
 • Behandelen van retourzendingen
 • Volgen en bevestigen van online bestellingen
 • Leveren of installeren van producten

DELEN VAN VERZAMELDE INFORMATIE

Slowdocs.nl verkoopt, verhuurt of verhandelt uw persoonlijke informatie nooit aan derde partijen.

Wij mogen uw informatie met derden delen om diensten in onze opdracht uit te voeren:

 • Vervullen van bestellingen
 • Leveren van pakketten

In bepaalde gevallen komt het voor dat wij persoonlijke informatie moeten delen als respons op een regeling, een gerechtelijk bevel of dagvaarden. Wij kunnen ook informatie delen als wij ervan overtuigd zijn dat het onze wettelijke verplichting is. Ook kunnen wij informatie delen op verzoek van overheid of als wij het voor noodzakelijk of gepast achten om de rechten, eigendom of veiligheid van Uitgeverij Slowdocs, onze klanten of anderen te waarborgen, of in verband met een onderzoek naar een vermoedde of waargenomen illegale activiteit.

BESCHERMEN VAN VERZAMELDE INFORMATIE

Wij passen redelijke veiligheidsmaatregelen toe om de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie te beschermen en toegang ertoe te beperken, voor zover wij controle erover hebben.

Wij gebruiken standaard encryptietechnologie (“SSL” of “Secure Socket Layer” technologie) om persoonsgegevens die u ons stuurt als u via de Website een bestelling doet te versleutelen. Om te controleren of u zich in een beveiligde omgeving van de Website bevindt voordat u ons persoonsgegevens stuurt moet u kijken of u rechtsonder in uw browservenster een gesloten hangslot of een ongebroken sleutel ziet.

U moet er wel rekening mee houden dat hoewel wij alle juiste technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de persoonsgegevens die u ons verstrekt te beschermen, geen enkele verzending via Internet gegarandeerd veilig is. Dat betekent dat wij de beveiliging van de persoonsgegevens die u ons via Internet stuurt niet kunnen garanderen.

Als u een computer of terminal gebruikt in een openbare ruimte raden wij u voor uw eigen veiligheid aan om altijd uit te loggen en de internetbrowser af te sluiten als u klaar bent met een online sessie. Daarnaast raden wij u aan om de volgende veiligheidsmaatregelen te nemen om uw online veiligheid te vergroten:

 • Zorg ervoor dat uw wachtwoorden geheim blijven. Vergeet niet dat iedereen die uw wachtwoord kent toegang heeft tot uw account.
 • Gebruik minimaal 8 karakters als u een wachtwoord aanmaakt. Een combinatie van letters en cijfers is het beste. Gebruik geen woordenboekwoorden, uw naam, e-mailadres of andere persoonsgegevens die eenvoudig te achterhalen zijn. Wij raden u ook aan uw wachtwoord regelmatig te veranderen. U kunt dit doen door naar ‘Mijn Account’ te gaan en op ‘Wijzig naam, e-mail of wachtwoord’ te klikken.
 • Gebruik niet hetzelfde wachtwoord voor meerdere online accounts.

U BESLIST WELKE INFORMATIE WIJ VERZAMELEN

U kunt ervoor kiezen om onze nieuwsbrief of promotionele e-mails niet meer te ontvangen. Gebruik de hiervoor aangegeven links in deze e-mails.

U hebt de volgende rechten:

 • het recht om om elk moment te vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben;
 • het recht om ons te vragen verouderde of onjuiste persoonsgegevens die wij van u hebben bij te werken en corrigeren;
 • het recht om u af te melden voor alle marketinguitingen die wij u kunnen sturen;
 • het recht van bezwaar en/of opzegging, hetgeen betekent dat u in bepaalde gevallen het recht heeft op verwijdering of blokkering van persoonsgegevens die wij van u hebben; en
 • het recht om ons te vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens als deze verwerking waarschijnlijk leidt tot aanzienlijke problemen of schade.

Als u één of meerdere van de hiervoor genoemde rechten wilt uitoefenen, neem dan Contact met ons op. Als u zich af wilt melden voor marketinguitingen die wij u via e-mail sturen kunt u dit doen door op de afmeldlink te klikken aan het einde van een e-mailnieuwsbrief die wij u hebben gestuurd of door naar ons e-mailnieuwsbrief preference centre te gaan.

SPOOF/FRAUDULEUZE E-MAILBERICHTEN

Wij zullen u nooit vragen om gegevens van uw rekening of creditcard via e-mail te bevestigen. Als u een e-mailbericht ontvangt waarvan slowdocs.com beweerdelijk de afzender is en waarin u gevraagd wordt dit te doen, negeer dan het bericht en geef hier geen antwoord op.

KINDEREN

Wij verzamelen geen gegevens van personen jonger dan 18 jaar zonder toestemming en zullen dit ook niet bewust doen. Als je jonger bent dan 18, moet je deze Website niet gebruiken en geen persoonsgegevens aan ons opgeven tenzij je de toestemming hebt van en begeleid wordt door een ouder of voogd.

WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

Dit Beleid is voor het laatst gewijzigd op 20 april 2018. Wij verzoeken u om via deze pagina regelmatig te kijken of er wijzigingen zijn in dit Beleid.

VRAGEN?

Let op: uw betaling wordt behandeld door Mollie BV of PayPal. Slowdocs ontvangt geen details over uw rekening of credit card nummer. Raadpleeg mollie.com of paypal.com voor meer informatie over de privacy van uw betaling.

 [:en]We respect your right to privacy and will only process personal data you provide to us in accordance with the GDPR, as updated from time to time, and all other applicable privacy laws.

This privacy policy explains how we collect, store and use personal data about you in connection with your use of the website at www.slowdocs.com.

It provides you with details about the types of personal data that we collect from you, how we use your personal data and the rights you have to control our use of your personal data. This policy applies regardless of how the Website is accessed and will cover any technologies or devices by which Marks and Spencer plc make the Website available to you.

You must read this privacy policy carefully and we recommend that you print and retain a copy for your future reference. By accessing, browsing or otherwise using this Website, you confirm that you have read and understood this privacy policy.

INFORMATION WE COLLECT

Information You Give Us

We collect and store information you provide through our websites, mobile applications, or in our stores. For example, we collect information from you when you place an order, create an account or use any of our services.
The information we collect from you includes things like:

 • Your name
 • Your mailing address
 • Your e-mail address
 • Your phone number
 • Yuor I-adres

Automated Online Information Collection

We collect information related to your interactions with our website to create a comfortable shopping experience online. This information includes your IP address, browser and device characteristics, and referring URLs. This information is collected and stored using cookies. This technology may also allow us to identify you as a particular customer when you visit our website.

HOW WE USE THE INFORMATION WE COLLECT

We use the information we collect for things like:

 • Fulfilling orders and requests for products, services or information
 • Processing returns
 • Tracking and confirming online orders
 • Delivering or installing products

HOW WE SHARE THE INFORMATION WE COLLECT

Slowdocs.nl does not sell, rent or trade your personal information to third parties.

We may share your information with third parties to perform services on our behalf such as:
 fulfilling orders
 or delivering packages

. Sometimes we may be required to share personal information in response to a regulation, court order or subpoena. We may also share information when we believe it’s necessary to comply with the law. We may also share information to respond to a government request or when we believe disclosure is necessary or appropriate to protect the rights, property or safety of Slowdocs.nl, our customers, or others; to prevent harm or loss; or in connection with an investigation of suspected or actual unlawful activity.

HOW WE PROTECT THE INFORMATION WE COLLECT

Whether you are shopping online or in our stores, we use reasonable security measures to protect the confidentiality of personal information under our control and appropriately limit access to it. We cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to us and you do so at your own risk.

We use Internet standard encryption technology (“SSL” or “Secure Socket Layer” technology) to encode personal data that you send to us when placing an order through the Website. To check that you are in a secure area of the Website before sending personal data to us, please look at the bottom right of your website browser and check that it displays an image of a closed padlock or an unbroken key.

However, please note that whilst we take appropriate technical and organisational measures to safeguard the personal data that you provide to us, no transmission over the Internet can ever be guaranteed secure. Consequently, please note that we cannot guarantee the security of any personal data that you transfer over the Internet to us.

If you are using a computer or terminal in a public location, we recommend that you always log out and close the website browser when you complete an online session for your security. In addition we recommend that you take the following security measures to enhance your online safety:

 • Keep your account passwords private. Remember, anybody who knows your password may access your account.
 • When creating a password, use at least 8 characters. A combination of letters and numbers is best. Do not use dictionary words, your name, email address, or other personal data that can be easily obtained. We also recommend that you frequently change your password. You can do this by going to ‘My Account’ and clicking ‘Change name, email or password’.
 • Avoid using the same password for multiple online accounts.

YOUR CHOICES REGARDING THE INFORMATION WE COLLECT

You may choose to stop receiving our newsletter or promotional e-mails. Please use the links provided in these e-mails.

You have the following rights:

 • The right to ask what personal data that we hold about you at any time;
 • The right to ask us to update and correct any out-of-date or incorrect personal data that we hold about you free of charge;
 • The right to opt out of any marketing communications that we may send you.

If you wish to exercise any of the above rights, please contact us using the contact details specified above. However, if you wish to unsubscribe from e-mail marketing communications that we send you, you can most easily do this by clicking on the unsubscribe link at the bottom of any e-mail we have sent to you.

SPOOF/FALSE EMAILS

We will never ask you to confirm any account or credit card details via email. If you receive an email claiming to be from slowdocs.com asking you to do so, please ignore it and do not respond.

CHILDREN

We do not and will not knowingly collect information from any unsupervised person under the age of 18. If you are under the age of 18, you must not use this Website or submit any personal data to us unless you have the consent of, and are supervised by, a parent or guardian.

UPDATES TO THIS POLICY

This privacy policy was last updated 20 April 2018. Please check back regularly to keep informed of updates to this privacy policy.

ANY QUESTIONS?

Please note that your payment will be handled by either Mollie BV or PayPal. Slowdocs will not receive details about your account or credit card number. For more information on the privacy of your payment visit mollie.com or paypal.com.

For any questions please e-mail us at slowdocs@xs4all.nl[:]